STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu tóm tắt
1 Công văn 1694/TĐC-ĐL 2014 09/09/2014 Hướng dẫn Thông tư 21/2014/TT-BKHCN về đo lường hàng đóng gói sẵn
2 Luật 04/2011/QH13 11/10/2011 Luật đo lường
3 Nghị định 86/2012/NĐ-CP 19/10/2012 Hướng dẫn Luật đo lường
4 Nghị định 105/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Điều kiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
5 Nghị định 154/2018/NĐ-CP 09/11/2018 Sửa đổi điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc Bộ KHCN quản lý và kiểm tra chuyên ngành
6 Quyết định 2284/QĐ-BKHCN 2018 15/08/2018 Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu khi nhập khẩu
7 Quyết định 3138/QĐ-BKHCN 2019 28/10/2019 Đính chính Thông tư 07/2019/TT-BKHCN về đo lường phương tiện đo nhóm 2
8 Thông tư 07/2019/TT-BKHCN 26/07/2019 Sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
9 Thông tư 08/2018/TT-BKHCN 15/06/2018 Sửa đổi Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về đo lường trong kinh doanh xăng dầu
10 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN 25/08/2015 Đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
11 Thông tư 21/2014/TT-BKHCN 15/07/2014 Đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn
12 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN 26/09/2013 Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
13 Thông tư 24/2013/TT-BKHCN 30/09/2013 Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
14 Thông tư 28/2013/TT-BKHCN 17/12/2013 Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường