STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu tóm tắt
1 Văn bản 23/VBHN-BCT 2020 24/03/2020 Hợp nhất Thông tư về dán nhãn năng lượng các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng
2 Thông tư 59/2018/TT-BGTVT 17/12/2018 Dán nhãn năng lượng xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
3 Quyết định 24/2018/QĐ-TTg 18/05/2018 Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ
4 Công văn 1868/BCT-TKLN 2018 13/03/2018 Sử dụng phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng
5 Công văn 1316/BCT-TKNL 2018 12/02/2018 Về kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu sau khi thông quan
6 Thông tư 40/2017/TT-BGTVT 09/11/2017 Dán nhãn năng lượng ô tô từ trên 7 chỗ đến 9 chỗ ngồi
7 Quyết định 04/2017/QĐ-TTg 09/03/2017 Danh mục thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu
8 Thông tư 36/2016/TT-BCT 28/12/2016 Quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị
9 Quyết định 7371/QĐ-BCT 2015 20/07/2015 Công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho dán nhãn năng lượng
10 Công văn 3854/BCT-TCNL 2015 21/04/2015 Thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
11 Thông tư 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT 24/09/2014 Dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống
12 Nghị định 21/2011/NĐ-CP 29/03/2011 Hướng dẫn Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
13 Luật 50/2010/QH12 17/06/2010 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả