Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Quyết định 436/QĐ-BTC 2020 27/03/2020 Bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC 2020
2 Công văn 1570/TCHQ-TXNK 2020 13/03/2020 Phản hồi vướng mắc trong thực hiện Nghị định 57/2019/NĐ-CP về thuế theo Hiệp định CPTPP
3 Quyết định 155/QĐ-BTC 2020 07/02/2020 Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch 2019 – nCoV
4 Công văn 4470/TCHQ-TXNK 2019 09/07/2019 Thực hiện Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế XK/NK ưu đãi Hiệp định CPTPP
5 Văn bản 34/VBHN-BTC 2019 26/06/2019 Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP
6 Thông tư 81/2018/TT-BTC 28/08/2018 Sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC về hướng dẫn Luật Đầu tư
7 Quyết định 30/2018/QĐ-TTg 31/07/2018 Thủ tục xác nhận hàng hóa ươm tạo, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng
8 Thông tư 14/2017/TT-BKHCN 01/12/2017 Xác định phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư nghiên cứu khoa học được miễn thuế NK
9 Nghị định 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
10 Thông tư 128/2016/TT-BTC 09/08/2016 Miễn, giảm thuế XK sản phẩm thân thiện môi trường; tái chế, xử lý chất thải
11 Thông tư 83/2016/TT-BTC 17/06/2016 Hướng dẫn thủ tục ưu đãi đầu tư
12 Luật 107/2016/QH13 06/04/2016 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
13 Thông tư 36/2016/TT-BTC 26/02/2016 Hướng dẫn về thuế trong hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí
14 Quyết định 31/2015/QĐ-TTg 04/08/2015 Định mức hành lý, quà biếu, tài sản di chuyển, hàng mẫu
15 Quyết định 78/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Quy định về mức trị giá hàng NK chuyển phát nhanh được miễn thuế NK và thuế GTGT
16 Thông tư 127/1998/TT-BTC 17/09/1998 Hướng dẫn thuế NK phụ tùng, chi tiết dự phòng của bộ SKD, CKD, IKD

Thuế giá trị gia tăng

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 92/2019/TT-BTC 31/12/2019 Sửa đổi Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế GTGT hàng hóa mang theo khi xuất cảnh
2 Văn bản 13/VBHN-BTC 2018 09/05/2018 Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT
3 Văn bản 14/VBHN-BTC 2018 09/05/2018 Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP
4 Văn bản 10/VBHN-BTC 2018 07/05/2018 Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế GTGT
5 Nghị định 146/2017/NĐ-CP 15/12/2017 Sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP thuế GTGT; Nghị định 12/2015/NĐ-CP thuế thu nhập DN
6 Thông tư 93/2017/TT-BTC 19/09/2017 Sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC thuế GTGT, Thông tư 156/2013/TT-BTC quản lý thuế
7 Thông tư 31/2017/TT-BTC 18/04/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 99/2016/TT-BTC về hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT
8 Thông tư 130/2016/TT-BTC 12/08/2016 Sửa đổi, bổ sung 05 Thông tư về thuế hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2016/NĐ-CP
9 Nghị định 100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật thuế GTGT, TTĐB, QLT, xử lý VPHC
10 Thông tư 99/2016/TT-BTC 29/06/2016 Hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT
11 Văn bản 01/VBHN-VPQH 2016 28/04/2016 Hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng – Biểu thuế GTGT
12 Luật 106/2016/QH13 06/04/2016 Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, thuế TTĐB, Luật quản lý thuế
13 Thông tư 193/2015/TT-BTC 24/11/2015 Sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT
14 Nghị định 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế
15 Luật 71/2014/QH13 26/11/2014 Sửa đổi một số điều của các luật thuế
16 Quyết định 3417/QĐ-TCHQ 2014 10/11/2014 Quy trình hải quan đối với hàng được hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh
17 Nghị định 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 Sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
18 Thông tư 103/2014/TT-BTC 06/08/2014 Hướng dẫn thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài KD hoặc có thu nhập tại VN
19 Thông tư 83/2014/TT-BTC 26/06/2014 Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
20 Thông tư 72/2014/TT-BTC 30/05/2014 Hoàn thuế GTGT hàng hóa mang theo khi xuất cảnh
21 Thông tư 219/2013/TT-BTC 31/12/2013 Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT
22 Nghị định 209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
23 Luật 31/2013/QH13 19/06/2013 Sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng
24 Quyết định 78/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Quy định về mức trị giá hàng NK chuyển phát nhanh được miễn thuế NK và thuế GTGT
25 Luật 13/2008/QH12 03/06/2008 Luật thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Nghị định 14/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Sửa đổi Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
2 Thông tư 20/2017/TT-BTC 06/03/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 195/2015/TT-BTC về hướng dẫn thuế TTĐB
3 Văn bản 18/VBHN-BTC 2016 21/10/2016 Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế TTĐB
4 Thông tư 130/2016/TT-BTC 12/08/2016 Sửa đổi, bổ sung 05 Thông tư về thuế hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2016/NĐ-CP
5 Nghị định 100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật thuế GTGT, TTĐB, QLT, xử lý VPHC
6 Văn bản 02/VBHN-VPQH 2016 28/04/2016 Hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt – Biểu thuế TTĐB
7 Luật 106/2016/QH13 06/04/2016 Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, thuế TTĐB, Luật quản lý thuế
8 Thông tư 195/2015/TT-BTC 24/11/2015 Hướng dẫn thuế TTĐB
9 Nghị định 108/2015/NĐ-CP 28/10/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
10 Luật 70/2014/QH13 26/11/2014 Sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
11 Luật 27/2008/QH12 14/11/2008 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế bảo vệ môi trường

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Văn bản 32/VBHN-BTC 2019 17/06/2019 Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP thuế bảo vệ môi trường
2 Thông tư 106/2018/TT-BTC 15/11/2018 Sửa đổi Thông tư 152/2011/TT-BTC về hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường
3 Thông tư 159/2012/TT-BTC 28/09/2012 Sửa đổi Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế bảo vệ môi trường
4 Nghị định 69/2012/NĐ-CP 14/09/2012 Sửa đổi Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường
5 Thông tư 152/2011/TT-BTC 11/11/2011 Hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP về thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường
6 Nghị định 67/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường
7 Luật 57/2010/QH12 15/11/2010 Thuế bảo vệ môi trường