Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Quyết định 436/QĐ-BTC 202027/03/2020Bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC 2020
2Công văn 1570/TCHQ-TXNK 202013/03/2020Phản hồi vướng mắc trong thực hiện Nghị định 57/2019/NĐ-CP về thuế theo Hiệp định CPTPP
3Quyết định 155/QĐ-BTC 202007/02/2020Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch 2019 – nCoV
4Công văn 4470/TCHQ-TXNK 201909/07/2019Thực hiện Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế XK/NK ưu đãi Hiệp định CPTPP
5Văn bản 34/VBHN-BTC 201926/06/2019Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP
6Thông tư 81/2018/TT-BTC28/08/2018Sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC về hướng dẫn Luật Đầu tư
7Quyết định 30/2018/QĐ-TTg31/07/2018Thủ tục xác nhận hàng hóa ươm tạo, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng
8Thông tư 14/2017/TT-BKHCN01/12/2017Xác định phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư nghiên cứu khoa học được miễn thuế NK
9Nghị định 134/2016/NĐ-CP01/09/2016Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
10Thông tư 128/2016/TT-BTC09/08/2016Miễn, giảm thuế XK sản phẩm thân thiện môi trường; tái chế, xử lý chất thải
11Thông tư 83/2016/TT-BTC17/06/2016Hướng dẫn thủ tục ưu đãi đầu tư
12Luật 107/2016/QH1306/04/2016Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
13Thông tư 36/2016/TT-BTC26/02/2016Hướng dẫn về thuế trong hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí
14Quyết định 31/2015/QĐ-TTg04/08/2015Định mức hành lý, quà biếu, tài sản di chuyển, hàng mẫu
15Quyết định 78/2010/QĐ-TTg30/11/2010Quy định về mức trị giá hàng NK chuyển phát nhanh được miễn thuế NK và thuế GTGT
16Thông tư 127/1998/TT-BTC17/09/1998Hướng dẫn thuế NK phụ tùng, chi tiết dự phòng của bộ SKD, CKD, IKD

Thuế giá trị gia tăng

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 92/2019/TT-BTC31/12/2019Sửa đổi Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế GTGT hàng hóa mang theo khi xuất cảnh
2Văn bản 13/VBHN-BTC 201809/05/2018Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT
3Văn bản 14/VBHN-BTC 201809/05/2018Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP
4Văn bản 10/VBHN-BTC 201807/05/2018Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế GTGT
5Nghị định 146/2017/NĐ-CP15/12/2017Sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP thuế GTGT; Nghị định 12/2015/NĐ-CP thuế thu nhập DN
6Thông tư 93/2017/TT-BTC19/09/2017Sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC thuế GTGT, Thông tư 156/2013/TT-BTC quản lý thuế
7Thông tư 31/2017/TT-BTC18/04/2017Sửa đổi, bổ sung Thông tư 99/2016/TT-BTC về hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT
8Thông tư 130/2016/TT-BTC12/08/2016Sửa đổi, bổ sung 05 Thông tư về thuế hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2016/NĐ-CP
9Nghị định 100/2016/NĐ-CP01/07/2016Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật thuế GTGT, TTĐB, QLT, xử lý VPHC
10Thông tư 99/2016/TT-BTC29/06/2016Hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT
11Văn bản 01/VBHN-VPQH 201628/04/2016Hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng – Biểu thuế GTGT
12Luật 106/2016/QH1306/04/2016Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, thuế TTĐB, Luật quản lý thuế
13Thông tư 193/2015/TT-BTC24/11/2015Sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT
14Nghị định 12/2015/NĐ-CP12/02/2015Hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế
15Luật 71/2014/QH1326/11/2014Sửa đổi một số điều của các luật thuế
16Quyết định 3417/QĐ-TCHQ 201410/11/2014Quy trình hải quan đối với hàng được hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh
17Nghị định 91/2014/NĐ-CP01/10/2014Sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
18Thông tư 103/2014/TT-BTC06/08/2014Hướng dẫn thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài KD hoặc có thu nhập tại VN
19Thông tư 83/2014/TT-BTC26/06/2014Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
20Thông tư 72/2014/TT-BTC30/05/2014Hoàn thuế GTGT hàng hóa mang theo khi xuất cảnh
21Thông tư 219/2013/TT-BTC31/12/2013Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT
22Nghị định 209/2013/NĐ-CP18/12/2013Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
23Luật 31/2013/QH1319/06/2013Sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng
24Quyết định 78/2010/QĐ-TTg30/11/2010Quy định về mức trị giá hàng NK chuyển phát nhanh được miễn thuế NK và thuế GTGT
25Luật 13/2008/QH1203/06/2008Luật thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Nghị định 14/2019/NĐ-CP01/02/2019Sửa đổi Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
2Thông tư 20/2017/TT-BTC06/03/2017Sửa đổi, bổ sung Thông tư 195/2015/TT-BTC về hướng dẫn thuế TTĐB
3Văn bản 18/VBHN-BTC 201621/10/2016Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế TTĐB
4Thông tư 130/2016/TT-BTC12/08/2016Sửa đổi, bổ sung 05 Thông tư về thuế hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2016/NĐ-CP
5Nghị định 100/2016/NĐ-CP01/07/2016Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật thuế GTGT, TTĐB, QLT, xử lý VPHC
6Văn bản 02/VBHN-VPQH 201628/04/2016Hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt – Biểu thuế TTĐB
7Luật 106/2016/QH1306/04/2016Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, thuế TTĐB, Luật quản lý thuế
8Thông tư 195/2015/TT-BTC24/11/2015Hướng dẫn thuế TTĐB
9Nghị định 108/2015/NĐ-CP28/10/2015Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
10Luật 70/2014/QH1326/11/2014Sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
11Luật 27/2008/QH1214/11/2008Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế bảo vệ môi trường

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Văn bản 32/VBHN-BTC 201917/06/2019Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP thuế bảo vệ môi trường
2Thông tư 106/2018/TT-BTC15/11/2018Sửa đổi Thông tư 152/2011/TT-BTC về hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường
3Thông tư 159/2012/TT-BTC28/09/2012Sửa đổi Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế bảo vệ môi trường
4Nghị định 69/2012/NĐ-CP14/09/2012Sửa đổi Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường
5Thông tư 152/2011/TT-BTC11/11/2011Hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP về thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường
6Nghị định 67/2011/NĐ-CP08/08/2011Hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường
7Luật 57/2010/QH1215/11/2010Thuế bảo vệ môi trường