Thông báo

Thông báo về việc nhận các mặt hàng khó (rượu, nước hoa, cigar)

Thông báo chuyển kho

Xin thông báo tới quý khách hàng!

  1. Tuyến US nhận lại các mặt hàng nước hoa như bình thường, nhận hàng số lượng lớn.
  2. Tuyến UK vẫn hạn chế hàng nước hoa, do hải quan soi chiếu giữ lại.
  3. Tuyến Pháp các mặt hàng: nước hoa, rượu, vẫn nhận số lượng lớn. Cigar hiện chưa nhận lại.

Xin cảm ơn !!