Bởi vì DHL International GmbH không đồng ý cho chúng tôi sử dụng hình ảnh, quảng cáo dịch vụ của DHL. Do đó, Zship xin thông báo: Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển DHL từ ngày 01/09/2022.

Các dịch vụ vận chuyển khác vẫn hoạt động bình thường và các khách hàng của chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ sang sử dụng dịch vụ của UPS (nên dùng). Xin cảm ơn !

Because DHL International GmbH does not allow us to use images, the advertising services of DHL. Therefore, Zship would like to announce: We will stop providing DHL shipping from September 1, 2022.

Other shipping services will continue to operate as normal, and our customers will be fully switching to UPS services (recommended). Thank you !

Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh DHL

Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh DHL